Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities


Voor de toepassing van deze voorwaarden:


1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de handelaar;
2. Wachttijd: tde termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn vak, bedrijf, ambacht of beroep;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens geproduceerd en geleverd in digitale vorm;
6. Duur contract: een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen, diensten en / of digitale inhoud voor een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - inclusief e-mail - waarmee de consument of ondernemer informatie kan opslaan die hem persoonlijk is gericht op een manier die toekomstig consult of gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en die staat ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie toe;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst exclusief of gezamenlijk gebruik van één of meer vormen van communicatie op afstand ;
11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van het bedrijf


Own Greens B.V.
De Roterij 26, 4328 BA Burgh-Haamstede
De Roterij 24, 4328 BA Burgh-Haamstede (bezoekadres)
+31 618530478
info@owngreens.com
KvK-nummer: 71085874
BTW-identificatienummer: NL858573660B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven hoe de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden ingezien en dat deze zo spoedig mogelijk op diens verzoek kosteloos aan de consument worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld, zodat de consument deze bewaar ze op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch in te zien zijn en dat deze op verzoek van de consument elektronisch of anderszins kosteloos worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die meest gunstig voor hem.

Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
4. De ondernemer mag zich binnen de grenzen van de wet informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument, zal de ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager:
6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring over uitsluiting van het herroepingsrecht;
8. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
9. de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de verzendkosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
11. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
12. Bij een langdurige transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Voor producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de reden van herroeping bij de consument opvragen, maar verplicht de consument niet tot opgave van zijn reden (en).
2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:


3. De consument kan een dienstverleningscontract en een contract voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De handelaar kan de consument vragen naar de reden van herroeping, maar verplicht hem niet zijn reden (en) te vermelden.
4. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde verlengingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over het herroepingsrecht:


5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd die is bepaald in overeenstemming met de vorige paragrafen van dit artikel.
6. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de die informatie ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor enige waardevermindering van het product als gevolg van een behandeling van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de retourtermijn in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen.
6. Indien de consument zich terugtrekt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de levering van de dienst of de levering van niet gereed voor verkoop gereedgemaakte verkoop van gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de houder een bedrag dat evenredig is met dat deel van de verbintenis dat de houder op het moment van intrekking is nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet in een beperkte hoeveelheid of hoeveelheid te koop zijn aangeboden, of voor de levering van stadsverwarming, indien:
8. de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping, of;
9. de consument heeft niet uitdrukkelijk verzocht om de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd.
10. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
11. hij heeft niet uitdrukkelijk ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd voorafgaand aan de levering;
12. hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren bij het geven van zijn toestemming; of

13. de handelaar heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.
14. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping


1. Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De Ondernemer vergoedt alle door de Consument gedane betalingen, met inbegrip van eventuele door de Ondernemer in rekening gebrachte bezorgkosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem van de herroeping op de hoogte heeft gesteld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De handelaar gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt voor de terugbetaling, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de ondernemer liggen en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder openbare veiling wordt een verkoopmethode verstaan waarbij producten, digitale inhoud en / of diensten door de handelaar worden aangeboden aan consumenten die de veiling bijwonen of in de gelegenheid krijgen om persoonlijk onder toezicht van een veilingmeester deel te nemen aan de veiling, en waarin de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en / of diensten af te nemen;
3. Serviceovereenkomsten, na volledige uitvoering van de service, maar alleen als:
4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 BW en overeenkomsten personenvervoer;
7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
8. Vrijetijdscontracten, indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering daarvan; 8;
9. Producten, gemaakt volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
10. Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Producten die naar hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
13. 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs was overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover de ondernemer geen invloed;
14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
15. Kranten, tijdschriften of periodieken, met uitzondering van abonnementen hierop;
16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
18. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer met variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze verplichting tot fluctuatie en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en:
5. ze zijn het gevolg van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
6. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie


1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en beweert dat de consument op grond van de overeenkomst tegen de ondernemer een beroep kan doen indien de ondernemer zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.
3. Onder extra garantie wordt verstaan elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarbij hij de consument bepaalde rechten of aanspraken verleent die verder gaan dan waartoe de consument wettelijk verplicht is, indien hij zijn deel van de contract.

Artikel 13 - Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag terstond terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Ontslag:


1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan en deze strekt zich uit tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van overeengekomen ontbindingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan en dit strekt zich uit tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde aan het einde van de onbepaalde tijd, met inachtneming van de overeengekomen ontbindingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten ontbinden:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor bepaalde tijd.
5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor het regelmatig aanbieden van dagnieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument aan het einde van het verlengde verlengde contract kan worden beëindigd met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor het regelmatig afleveren van producten of diensten kan slechts stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst voorziet in de reguliere, maar minder dan eens per maand, bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst van beperkte duur voor de regelmatige levering van dagbladen, nieuws en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.
Looptijd:
8. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument na één jaar de overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen termijn.

Artikel 15 - Betaling


1. Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd worden betaald, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan, is hij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, nadat de ondernemer van de betalingsachterstand in kennis is gesteld en de consument de consument een termijn heeft gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nadat niet binnen deze 14 dagen is betaald, en de ondernemer gerechtigd is de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, -; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode ontstaat een geschil dat onderhevig is aan geschillenbeslechting.

Artikel 17 - Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijkomende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn mogelijk niet in het nadeel van de consument en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.